Loading...

O nás.

Politika a Svědomí.

Jsme nově vzniklé občanské hnutí, které reaguje na vykrádání hodnot (viz. níže) i odkazu Václava Havla v naší zemi. Nejsme ani nechceme být v žádném případě politickou stranou, nicméně politice se věnujeme skrze občanský aktivismus. Naše hnutí chce propojit všechny podporovatele těchto hodnot do společné občanské platformy, která může posléze propojovat i další, i když odlišná, ideově-hodnotová uskupení do velkých pro-demokratických celků.

V rámci „politiky ulice“ budeme vytvářet na politickou scénu občanský tlak, jsou-li naše hodnoty zaprodávány či opomíjeny.

Zároveň se snažíme rozvíjet, kultivovat a formovat naši občanskou společnost.

Chceme burcovat, probouzet, připomínat, diskutovat i děkovat. K tomu nám slouží tyto nástroje: demonstrace, pochody, petice, otevřené dopisy a apely, žaloby i diskuse.

Pro patřičnou funkčnost takového hnutí zakládáme pod touto platformou také jeho organizační tým, který se stará o veškerý program. Autoritou je zde hodnotové prohlášení níže, vůči němuž pouze vytváříme náležité akce pro všechny podporovatele tohoto hnutí i širokou veřejnost vůbec.

Projekty

Projekty.

PROBÍHAJÍCÍ ČI PROBĚHLÉ PROJEKTY.

Manifest

Manifest.

ZÁKLADNÍ HODNOTY A POSTOJE (PRO SPOLUPRÁCI JE SDÍLENÍ TĚCHTO HODNOT ZÁSADNÍ).

01. Nejvyšší hodnotou jsou univerzální lidská práva.

Jak je dáno v Listině základních práv a svobod a Všeobecné deklaraci lidských práv.

02. Bezpečnostní otázky zásadně nesmějí být záminkou k potlačování práv lidí na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Problémy bezpečnosti mají řešit praktická bezpečnostní opatření namířená vůči konkrétním hrozbám, ne paušálně například vůči náboženským skupinám. Tato opatření jsou hlavním úkolem státních orgánů konajících v rámci svých pravomocí a odpovídajících demokratické kontrole.

03. Aktivní odmítání násilí je nezbytné.

Ať už přichází od jakéhokoliv jednotlivce nebo skupiny.

04. Jako zásadní vidíme aktivní rozvíjení evropské spolupráce v rámci EU a bezpečnostní spolupráce v rámci NATO.

Je důležité, aby Česká republika konstruktivně přispívala k řešení mezinárodních otázek v rámci těchto institucí a plnila závazky plynoucí ze svého členství.

05. Velmi důležitá je úzká spolupráce s demokratickými státy dodržujícími lidská a občanská práva a kontinuální snaha zkvalitňovat jejich systém a naplňovat jejich obsah.

Zároveň je podstatná i kritika agresivních a nedemokratických režimů.

06. Zásadní je jasné odmítání demontáže demokratických institucí a pravidel, například:

a) Kombinace politické, korporátní a mediální moci. Taková kumulace je pro demokracii nebezpečná, protože média jsou součástí kontrolních mechanismů demokratického systému a korporace jsou finančně ovlivněné vládními rozhodnutími. Pokud jedna osoba nebo skupina osob kumuluje různé druhy moci, je porušena demokratická rovnováha. Ve výsledku to vše může vést až k rozvratu demokracie.

b) Nerespektování Ústavy a ústavních zvyklostí.

c) Nerespektování právního státu / rozhodnutí soudů.

d) Politická a jiná korupce.

POLITICKÁ VÝCHODISKA LIBERÁLNÍHO STŘEDOVÉHO HNUTÍ (ÚPLNÁ SHODA NA TĚCHTO BODECH NENÍ ZÁSADNÍ PRO SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI SPOLKY).

07. Důležitá je solidarita s lidmi znevýhodněnými.

Naopak kontraproduktivní může být plošná podpora subjektům a lidem, kteří si bez znevýhodnění mohou v rámci rovných pravidel opatřit prostředky vlastní aktivitou.

08. Stát by své občany neměl nadbytečně zatěžovat administrativou a kontrolovat.

Spíše by měl vytvářet jasná a pokud možno jednoduchá pravidla.

09. Velmi důležitá je ochrana životního prostředí.

Například díky nastavení jasných pravidel motivujících ke snižování zátěže životního prostředí.

Akce

Akce.


PROBĚHLÉ AKCE V MINULOSTI.

Zde naleznete výběr z akcí, na kterých jsme se podíleli.
Kontakt

Kontakt.

NAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE.

Politika a Svědomí, z.s.

Otavská 606/14
196 00 Praha – Čakovice
Česká republika

e-mail: info@politikaasvedomi.cz
facebook: politikaasvedomi
číslo transparentního účtu: 5103618121/2010
IBAN: CZ0620100000005103618121
IČO: 05232503

Spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 66255 L.

Napište nám
NAPIŠTE NÁM

Napište nám.

Kontaktní formulář.

Můžete nás kontaktovat na našem emailu info@politikaasvedomi.cz, nebo využijte následujícího formuláře.